รายการหนังสือแนะนำ
คู่มือเรียน คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
   - เป็นหนังสือที่ใช้เรียนรู้ได้ง่าย เพราะมีภาพประกอบ มีคำอธิบายสั้นๆ อ่านง่าย ทำตามได้ โดยเนื้อหาภายในเล่มจะเริ่มตั้งแต่ เรื่องของระบบสารสนเทศ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย การใช้เมาส์ การใช้คีย์บอร์ด โปรแกรมวินโดวส์ 7  โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด 2007   ไมโครซอฟท์เอ็กเซล 2007 ไมโครซอฟท์เพาเวอร์พอยต์ 2007  และการใช้อินเตอร์เน็ต ในส่วนท้ายของแต่ละบทยังมีแบบฝึกหัด มีทั้งแบบปรนัย อัตนัย และฝึกลงมือปฏิบัติ
    -  ใช้เป็นสื่อประกอบการส่งเสริมการเรียนรู้ ICT ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือประกอบการเรียนวิชาทักษะการเรียนรู้
พิมพ์ 2 สี  จำนวน 240 หน้า  ราคา 220 บาท

คู่มือเรียน อินเตอร์เน็ต กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน (ทร02017)
    - คู่มือเรียน อินเตอร์เน็ต กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน เล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้เมาส์และคีย์บอร์ด การใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 7 การใช้งานอินเตอร์เน็ต และการรับส่งอีเมล์ มารยาทในการใช้อินเตอร์เน็ต ลักษณะของเว็บไซต์ขององค์กรต่างๆ และการอ้างอิงข้อมูลที่นำมาจากอินเตอร์เน็ตฯ โดยมีเนื้อหาและภาพประกอบที่สามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย แม้ผู้เรียนจะเป็นมือใหม่ที่ยังไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ตมาเลยก็ตาม
    - ตรงตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึาษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
    - ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

พิมพ์ 2 สี จำนวน 128 หน้า ราคา 140 บาท

คู่มือเรียน คอมพิวเตอร์ สำหรับเรียนรู้ด้วยตนเอง
   - เป็นหนังสือที่ใช้เรียนรู้ด้วยตัวเองได้ง่าย เพราะมีภาพประกอบ มีคำอธิบายสั้นๆ อ่านง่าย ทำตามได้ โดยเนื้อหาภายในเล่มจะเริ่มตั้งแต่ เรื่องของระบบสารสนเทศ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย การใช้เมาส์ การใช้คีย์บอร์ด โปรแกรมวินโดวส์ XP  โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด 2003   ไมโครซอฟท์เอ็กเซล 2003  ไมโครซอฟท์เพาเวอร์พอยต์ 2003  และการใช้อินเตอร์เน็ต ในส่วนท้ายของแต่ละบทยังมีแบบฝึกหัด มีทั้งแบบปรนัย อัตนัย และฝึกลงมือปฏิบัติ
    -  ใช้เป็นสื่อประกอบการส่งเสริมการเรียนรู้ ICT ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือประกอบการเรียนวิชาทักษะการเรียนรู้
พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม  จำนวน 304 หน้า  ราคา 260 บาท

คู่มือนักศึกษา กศน.
   - คู่มือนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธ-ศักราช  2551 เล่มนี้  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2553  เป็นต้นไป  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษา กศน. ได้มีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร  การจัดการเรียนรู้  การเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  การลงทะเบียนเรียน  การวัดผลประเมินผล  การจบหลักสูตร  การย้ายสถานศึกษา  และแบบฟอร์มสำหรับใช้ในการติดต่อกับสถานศึกษา   ซึ่งจะเป็นการอำนวย ความสะดวกต่อผู้เรียนทุกคน  ตั้งแต่เริ่มเข้ามาศึกษา  จนกระทั่งจบการศึกษา

แฟ้มบันทึกการเรียนรู้
สำหรับนักศึกษา กศน.
    เป็นสมุดประจำตัวที่นักศึกษาทุกคนต้องมี เป็นการบันทึกข้อมูลรายบุคคลทุกประเภทประจำภาคเรียน
    - ช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
    - ช่วยให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง เป็นการบันทึกกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ  บันทึกงานที่ได้รับมอบหมายจากครูผู้สอน  เช่น โครงการต่างๆ  รายงาน  นอกจากนั้น ยังเป็นการให้ผู้เรียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ เพื่อให้ครูได้ตรวจสอบ และติดตามผลการเรียนของผู้เรียน

ราคา  50  บาท


 
คู่มือเตรียมสอบ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช  2551

คู่มือเตรียมสอบ

วิชา คณิตศาสตร์

         พค 21001
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


คู่มือเตรียมสอบ

วิชา คณิตศาสตร์

         พค 31001
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คู่มือเตรียมสอบ


วิชา สังคมศึกษา

         สค 21001
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคู่มือเตรียมสอบ

วิชา สังคมศึกษา

         ทช 31001
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคู่มือเตรียมสอบ


วิชา  สุขศึกษา
พลศึกษา
         ทช 21002
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


คู่มือเตรียมสอบ


วิชา  สุขศึกษา
พลศึกษา
         ทช 31002
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


คู่มือเตรียมสอบ

วิชา  ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

         สค 11002

ระดับประถมศึกษาคู่มือเตรียมสอบ


วิชา  ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

         สค 21002

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคู่มือเตรียมสอบ

วิชา  ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

         สค 31002

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคู่มือเตรียมสอบ

วิชา ภาษาอังกฤษ

ระดับประถมศึกษา

คู่มือเตรียมสอบ


วิชา ภาษาอังกฤษ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คู่มือเตรียมสอบ


วิชา ภาษาอังกฤษ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คู่มือเตรียมสอบ

วิชา วิทยาศาสตร์

         พว 21001
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คู่มือเตรียมสอบ

วิชา วิทยาศาสตร์

         พว 31001
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คู่มือเตรียมสอบ

วิชา ภาษาไทย

         พท 21001
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คู่มือเตรียมสอบ

วิชา ภาษาไทย

         พท 31001
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายการแบบเรียน กศน. ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช  2551

หนังสือเรียน
สาระความรู้พื้นฐาน
รายวิชา คณิตศาสตร์

         พค 21001
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ราคา  230  บาท

หนังสือเรียน
สาระความรู้พื้นฐาน
รายวิชา คณิตศาสตร์

         พค 31001
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ราคา  240  บาท

หนังสือเรียน
สาระการพัฒนาสังคม
รายวิชา สังคมศึกษา

         สค 21001
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ราคา  140  บาท

หนังสือเรียน
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
รายวิชา สังคมศึกษา

         ทช 31001
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ราคา  160  บาท

หนังสือเรียน
สาระการประกอบอาชีพ
รายวิชา
ทักษะการพัฒนาอาชีพ

         อช 21002
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ราคา  190  บาท

หนังสือเรียน
สาระการประกอบอาชีพ
รายวิชา
ทักษะการขยายอาชีพ

         อช 31002
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ราคา  180  บาท

หนังสือเรียน
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
รายวิชา สุขศึกษา

         ทช 21002
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ราคา  110  บาท

หนังสือเรียน
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
รายวิชา สุขศึกษา

         ทช 31002
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ราคา  150  บาท
รายการสื่อการสอน สร้างอัจฉริยะ


บริษัท เบสท์มีเดียเน็ทเวิร์ค จำกัด  
18/16  ม.1  ถ.พุทธมณฑล   สาย 3  แขวง/เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ  10170

โทร. 0-2889-1509-10,  08-1373-9638,  08-1987-8297
 โทรสาร. 0-2889-1511  อีเมล์ : bmn3g@hotmail.com